Archive

Mayıs 23rd, 2013

Korkulu bir rüya görünce okunacak dua...

Ben sürekli korkunç rüyalar görüyorum.Korkarak uyanıyorum korktuğum için tekrar uyuyamıyaorum ne yapmam lazım?

* * *

Korkulu bir rüya gören kimse,gördüğü rüyanın çıkmaması için "Hüvellahüllezi..."ayetinden başlayıp Haşir süresi'nin sonuna kadar okur ve bir Fatiha,onbir ihlas'ı şerif okuyup Peygamber (s.a.v.) Efendimizin ruhuna hediye ederek,

"YA RABBİ,EĞER ŞU GÖRDÜĞÜM RÜYA HAYIR İSE HAYRINDA DAİM,ŞER İSE HAYRA TEBDİL EYLE.hAYIR İSE BİZE ŞER İSE DÜŞMANLARIMIZA OLSUN"

diye dua edilir.

Hayırlı bir rüyanın da çabuk çıkması için, yine 1 Fatiha,11 ihlas'ı şerif okunup,Rasülüllah efendimize hediye edilmelidir.

http://www.fetvalar.com/sorularla-cevabi-1170.html

Şubat 16th

Kuranı kerimde rüya tabirleri ile alakalı ayetler

Enfal Suresi 43. Ayet : Hani Allah, sana rüyandan onları az gösteriyordu; eğer sana onları açık gösterseydi, korkacak ve kumanda da tartışacaktınız. Fakat Allah, selamete bağladı; çünkü O, bütün sinelerin özünü bilir.

Yusuf Suresi 4. Ayet : Bir vakit Yusuf babasına: “Babacığım, ben rüyada onbir yıldızla güneşi ve ayı gördüm. Gördüm ki, onlar bana secde ediyorlar.” dedi.

Yusuf Suresi 5. Ayet : Babası: “Yavrum, rüyanı kardeşlerine anlatma, sonra sana bir tuzak kurarlar; çünkü şeytan, insana belli bir düşmandır.

Yusuf Suresi 36. Ayet : Onunla birlikte zindana iki delikanlı daha girdi. Birisi: rüyada kendimi şarap sıkarken görüyorum.” dedi. Diğeri: “Ben, rüyada kendimi basımın üstünde bir ekmek götürürken görüyorum, ondan kuşlar yiyor. Bize bunun tabirim haber ver; çünkü biz seni iyilik sevenlerden görüyoruz.” dedi.

HÂCET VE HÂCET NAMAZI

"Hâcet"; ihtiyaç, lüzum, gerekli olan şey ve bilhassa Allah'tan beklenen, istenen şeyler mânâsında kullanılır.

Hâcet namazı: Allah Teâlâ'dan herhangi bir hususta ihtiyacını karşılaması, dünya veya âhiretle alâkalı bir dilekte bulunulması maksadıyla kılınan namazdır. Bu namazın ilk rek'atinde 1 Fâtiha, 3 Âyetü'l-Kürsî; ikinci rek'atinde 1 Fâtiha, 1 İhlâs-ı şerif, 1 Felâk ve 1 Nâs sûreleri okunur. Namazın sonunda kişi, Allah Teâlâ'ya hamd ü senâdan, Resûlüllah Efendimiz'e salât ü selâmdan sonra "Hâcet duâsı"nı okuyup isteğinin tahakkuku için Cenâb-ı Hakk'a niyazda bulunur.

Tirmizî (rh.)'nin Abdullah bin Ebî Evfâ (r.a.)'dan naklettiğine göre, Resûlüllah (s.a.v.)şöyle buyurmuşlardır:

BÜTÜN İLİMLER KUR'AN'DA MEVCUTTUR...

İbni- Abbas (r.anhümâ), "Bütün ilimler, Kur'ân-ı Kerim'de mevcuttur; lâkin, insanların anlayışları onu idrâkten âcizdir. (Hüseyin Avni, İ'câzı Kur'ân, 28) buyurmuşlardır. Binâenaleyh bütün ilmî hakikatler, fennî incelikler, kevnî hal ve vaziyetler Kur'ân'da mevcuttur. Yine bunu gibi, daha pek çok ehline mahsus esrâr-ı sübhâniye'yi de sînesinde barındıran Kurân-ı Kerim, insanları hakka, doğruya ve sırât-ı müstakime dâvet etmiş ve hidâyet rehberi olmuştur.

Hz. Ali (r.a.), "Eğer istersem, Ümmü'l-Kur'ân (Kur'ân'ın anası)olan Fâtiha sûresinden yetmiş deve yükü olacak tefsir ve esrâr istinbat ederim. Çünkü bir âyetin yetmişbin te'vili vardır" buyurmuşlardır.(A.e.g)

Ebû Bekir bir el-Arabî (rh.), "Kânûnu't-Te'vîl" isimli eserinde; Kur'ân ilimlerinin, Kur'ân'ın kelime adedine eşit olduğunu ifade etmektedir. Bu rakam ise, 77 bin 450'ye bâliğ olmaktadır. (Süyûtî, el-Itkân, 4/32)

Kırmani kimdir hayatı?

tefsir, nahiv ve kıraat âlimi.

ebü'l-kâsım tâcülkurra burhânüddîn mahmûd b. hamza b. nasr el-kirmânî kirman'da doğdu ve öğrenimini burada yaptı. hocaları ebû sehl muhammed b. abdurrahman en-nîsâbûrî ile şeyhülislâm kâdî cemâleddin ebü'l-meâlî'dir (lübâbü't-tefâsîr, i, vr. lb, 60ab). yâküt onun kirman dışına çıkmadığını söylemiş (mucemü'l-üdebâ xix, 125) ve bu tesbit daha sonraki kaynaklarda aynen tekrarlanmışsa da ilmî derinliği eserlerinde açıkça görülen ve "tâcülkurra" olarak nitelendirilen bir âlimin o günkü kirman'ın mütevazı ilim ortamında yetişemeyeceği düşünülerek fâris, horasan, irak gibi ülkelere seyahatler yapmış olacağına işaret edilmiştir (el-burhân fî tevcihi müteşâbihi'l-kur'ân nşr. ahmed izzeddin|, neşredenin girişi, s. 30).

Kirmani

Kirmani ile alakalı bir den çok farklı isime ulaşmış durumdayız. Fakat bunlardan hangisi rüya tabiri alanında çalıştıgı net ortaya çıkaramadık.

Konu ile alakalı çalışmalarımız devam ediyor. Gerçek rüya tabiri uzmanı olan kirmanı hangisi ve ne gibi çalışmalar yapmış ihya ekibi olarak gün yüzüne çıkarmaya çalışacağız

Caferi Sadık (k.s.) imam azam'ın hocası mı?

Bir önceki yazımızda Caferi Sadık Hazretlerinin caferilerin caferi ile alakasının olmadığı ve sadece isim benzerliği olduğunu anlatmıştık. yazıyı okumak için buraya tıklayınız.

Caferi Sadık Hazretleri Ehli Sünnettir. Ve silsilei saadatın 4. halkasıdır. İmam azam hazretleri de ona intisap edip rabıta yapmıştır.

Ehl-i sünnet Müslümanlarının en büyük âlimi, imam-ı a’zam hazretleri, bütün dünya işlerini, talebelerini ve vazifeleri bırakarak, iki sene, imam-ı Cafer Sadık hazretlerinin sohbetinde bulundu. İmam-ı Cafer Sadık hazretlerinin ilim deryasından doya doya bilgi topladı. Onun, Resulullahtan gelen nurları saçan mübarek kalbinden feyzler aldı. (İmam-ı Cafer Sadık hazretlerine iki sene hizmet etmeseydim, bir şeyden haberim olmayacaktı) buyurdu. İmam-ı a’zam Ebu Hanife hazretleri, imam-ı Cafer Sadık’tan aldığı bilgilerle, feyizlerle olgunlaştı. Çok kimseye nasip olmayan yüksekliklere kavuştu.

Caferiler gerçekten caferi mi?

Silsilei zehebin 4. sü olan Caferi Sadık hazretlerinin ismine benzemesi yönüyle Caferilik, gerçekte de bu zatın yolunda gitmeyi mi kendisine düstur edinmiş ?

İmam-ı Cafer-i Sadık hazretleri Sünni’dir. 12 imamın hiç birisi Sebeci, Rafizi veya Vehhabi değildir. Hepsi de Sünni’dir, yani Resulullahın yolundadır. Sünni demek, sünnete uyan, yani Resulullahın yolunda olan demektir.

Şia, Hz. Ali’nin taraftarı demektir. Sünniler Hz. Ali’yi ve Resulullahın diğer eshabını sever, ayrım yapmaz. Çünkü hepsinin Cennetlik olduğunu bilir. Kur’an-ı kerimdeki, eshab-ı kiramın tamamının Cennetlik olduğunu bildiren âyetlerden birisinin meali şöyledir:
(Mekke’nin fethinden önce Allah için mal verip savaşanlar, daha sonra harcayıp savaşanlarla eşit değildir. Onların derecesi, sonradan Allah yolunda harcayan ve savaşanlardan daha yüksektir. Bununla beraber Allah onların hepsine hüsnayı [en güzel olanı, yani Cenneti] söz vermiştir.) [Hadid 10]

Silsile-i Saadat'ın dördüncüsü Cafer-i Sadık (k.s.)

Medine-i Münevverede, Hicrî seksenüç yılının, Rebiulevvel ayının onyedinci günü doğdu. Hicrî 148 yılı, Receb ayının onbeşinci Pazartesi günü, yine Medine-de vefat eyledi. Altmışbeş sene yaşadı. Otuzdört yıl imamlık yaptı. Mübarek mezarı Bâkî'de olup, babası ve dedesi yanındadır.

Altun Silsile'nin dördüncü halkası olan Çâfer-i Sâdık .Hz. İmam Muhammed Bakırın en büyük oğlu idi, İlmi babasından öğrenip, ilminde ve fazilette zamanın teki idi. İmamı Azam Hazretleri İmâm-ı Câfer-i Sâdık'ın halkacı tedrîs ve sohbetine devam ederek, o gizli ve âşikâr marifet menbaından, ilim ve evliyalık yolunda çok istifâde etmiş ve onun huzurunda kavuştuğu yüksek mertebeleri anlatmak için: «O iki sene olmasaydı, Numan helâk olmuştu.» buyurdu;

Cafer-i Sadık

Cafer-i Sadık hazretlerinin de rüya tabiri üzerinde çalışması oldugu rivayet olunur. Bu konuda araştırmalarımız devam etmektedir.

Nakşibendi tarikatının müceddidiyye koluna göre, Silsile-i saadatın dördüncüsüdür. Kasım bin Muhammed (k.s.) dan feyz almıştır. O da Selman-ı Farisi (r.a.) den feyz almış. Selmanı farisi de Ebu Bekri’s-Sıddiyk (r.a.) dan feyz almıştır.

Ayrıca CAFERİ mezhebi caferi sadık'ı sahiplenip kendi mezheplerinin kurucusu oldugunu iddia ederler. Fakat onlar sadece bir isim benzerliğini kullanmaktadırlar. Caferi Sadık ile alakalı Hz. Ali ile olan alakaları kadadır. İsmini kullanırlar ama yaşadığını yaşamazlar..

İbn-i Kesîr Hayatı ve eserleri

İbn-i Kesîr Hayatı ve eserleri (M/1373)

701'de (1301) Busrâ'nın Müceydilülkarye köyünde dünyaya geldi. Kendisi fakih, hatip, şair ve edip olan babası öldüğünde (Cemâziyelevvel 703/Aralık 1303) üç yaşlarında olduğunu söyler.

İbn-i Kesir 707 (1307) yılında ailesiyle birlikte Dımaşk'a göç etti. Ağabeyi Kemâleddin Abdülvehhâb, onun öğrenimiyle yakından ilgilendi. İlk fıkıh derslerini de ondan aldı ve 711'de (1311) Kur'an-ı Kerim'i ezberledi. Daha sonra Burhâneddin İbrâhim İbn-i Abdurrahman el-Fezârî ve Kemâleddin ibn-i Kâdî Şühbe'den fıkıh okudu. Genç yaşta yazdığı Ahkâmü't-Tenbîh adlı eserini, hocası Burhâneddin el-Fezârî'ye arz edip onun takdirini kazandı.

İbni Kesir; Kim Allah'ı O'nun yarattığı şeylere benzetirse kâfir olur

"Sonra Arş'a istivâ eden Allah'tır" sözü hakkında, insanlar bir çok sözler söylemişlerdir ki; burasıbunların genişçe anlatılacağı yer değildir. Ancak bu konuda Mâlik, Evzaî, Sevrî, Leys b. Sa'd, Şafiî, Ahmed İbn Hanbel, İshâk İbn Rahûyeh ve eski, yeni diğer müslüman imamlardan Selef-i Sâlihînin yoluna girilmelidir. Bu yol, bu âyetin keyfiyyeti araştırılmadan teşbihe ve iptâle gidilmeden geldiği (inzal olunduğu) gibi kabul edilmesidir.
Müşebbihe'nin zihinlerine hemen geliveren zahir mânâ; Allah için mümkün değildir. Zîrâ yaratıklarından hiçbir şey Allah'a benzemez. «O'nun benzeri hiçbir şey yoktur. Ve O, Semî'dir, Basîr'dir.» (Şûra, 11). Bilakis durum; imamların (ki Buhârî'nin şeyhi Nuaym b. Hammâd el-Huzâî bunlardandır)söylediği gibidir:
Kim Allah'ı O'nun yarattığı şeylere benzetirse; kâfir olur. Kim Allah'ın kendi nefsini nitelediği şeyi inkâr ederse; kâfir olur. Ne Allah'ın ve ne de Rasûlünün Allah'ı nitelemelerinde bir teşbîh (benzetme) yoktur.

İbn-i Kesir kimdir, yanlış düşünceleri var mıdır?

Değerli kardeşimiz;
- Ebu’l-Fida İsmail b. Ömer (İbn Kesir), değerli bir tarihçi, bir muhaddis ve müfessirdir. Şafii Mezhebine bağlıdır. Hicrî 700 yılı civarında Şam’da doğmuş, 750’de vefat etmiştir. Hocaları arasında İbn Teymiye de vardır. Bazı konularda onun etkisinde kalmıştır. Tefsiri, rivayet ve dirayet metodunu ihtiva eden muteber bir kaynaktır.

- “Allah arşa istiva etti.”(Araf, 7/54) mealindeki ayetin tefsirinde şunları söylemiştir

Bu konuda farklı açıklamalar vardır. Fakat takip edilmesi gereken görüş, Malik, Evzaî, Servî, Leys b. Sad, Şafii, Ahmed b. Hanbel, İshak b. Rahuye ve benzeri Selef-i Salih alimlerinin görüşleridir. Bu da “Allah’ın bu istivasını hiçbir keyfiyete sokmadan, hiçbir şeye benzetmeden ve inkâr da etmeden kabul etmekten ibarettir."

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

İbni Kesir'in Vehhabîleri Tekzib Eden Yazıları

İsmâ’îl bin Ömer İbni Kesir, Şâfi’î hadîs alimidir. İbni Teymiyye'nin öğrencisidir. 774 [m. 1372] de Şam'da vefat etdi. Vehhabîler İbni Kesir'i büyük alim olarak tanıtıyor, tefsirine sıkça atıfda bulunuyorlar. İbni Kesir'den naklettiğim aşağıdaki yazılar Vehhabîlerin bazı temel görüşlerini iptal etmektedir.

Ebdâl

Ebu Bekr İbn Merdûyeh diyor ki: «Bize Muhammed İbn Ahmed İbn İbrahim... Sevbân'dan merfû' olarak şu hadîs-i şerîfi haber verdi: «Allah'ın emri gelinceye kadar (kıyamete kadar) içinizde yedi sınıf insan bulunacak; onlarla zafer bulacaksınız, onlarla yağmura nail olacaksınız ve onlarla rızıklanacaksınız.»

Yine İbn Merdûyeh diyor ki: Bize Muhammed İbn Ahmed... Ubâde İbn Sâmit'ten rivayet etti ki Rasûlullah (sallallahü aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuşlardır : «Ümmetim içinde ebdâl otuz kişidir; onlar sayesinde rızıklanırsınız, onlar sayesinde size yağmur verilir ve onlar sayesinde zafere kavuşturulursunuz.» Katâde der ki: Hasan'ın onlardan olduğunu umarım.

Îbn Kesîr'in Eserleri

ibn Kesîr, yalnızca bir tarihçi değil,aynı zamanda büyük bir fıkıh ve hadîs bilginidir. Bu bakımdan îslâm düşüncesinin tarih, fikıh, hadîs ve tabakât konularında çok değerli ve orjinal eserler telif etmiştir. Başlıca eserleri şunlardır:

1- el-Bidâye ve'n-Nihâye fi't-Tarih: Genel tarih niteliğinde olan bu eser, kâinatın yaratılışından başlayarak müellifin hayatının son günle-rine kadar geçen olayları anlatır.

2- el-Bâis'ül-Hasîs Şerh İhtisar Ulûm'il-Hadis: Bu eser, İbn Salâhın Ulûm'ül-Hadîs isimli eserinin özetidir.

3- et-Tekmîl fı'Ma'rifeti's-Sikât ve'd-Duafâ ve'1-Mecâhîl: Hadisteki güvenilir, zayıf ve bilinmeyen ravîleıie ilgili önemli bir eserdir.

4- el-Hedyü ve's-Sünen fi. Ahadisi'l-Mesânîd ve's-Sünen: Câmiü'l-Mesânîd diye de bilinen bu eser, Ahmed İbn Hanbel'in Müsned'i, Bezzâr, Ebu Ya'lâ ve İbn Ebu Şeybe'nin eserleriyle Kütüb-i Sitte'yi bir-leştirerek bölümlere göre tanzim eder.

Son yorumlar

Anket

Ne kadar sıklıkla rüyalarınızın tabirini bakıyorsunuz: